Oposiciones Cos Superior de l´Administracio de la Generalitat de Catalunya - MasterD Barcelona

Buscador de Oposiciones, Convocatoria Oposiciones 2018, OPE - Oferta Empleo Publico 2018, Foro Oposiciones, Academias Oposiciones, Temarios Oposiciones Tu Buscador de Oposiciones y Empleo Publico
Oposiciones | Contactar | Academias Oposiciones | Foro | Centros Recomendados | Ultimas Oposiciones | Alertas | Noticias | Temarios Oposiciones, Test Oposiciones, Supuestos practicos Oposiciones, Psicotecnicos Oposiciones y Simulacros de examen Oposiciones Temarios Oposiciones
  ¿Qué Oposición Buscas? Anuncia tu centro en Canaloposiciones.com Anuncia tu centro en Canaloposiciones.com 

  Oposiciones > Oposiciones Administracion Local > Oposiciones Gestion Administrativa >

Oposiciones Cos Superior de l´Administracio de la Generalitat de Catalunya


Oposiciones Cos Superior de l´Administracio de la Generalitat de Catalunya
Academia Oposiciones MasterD Barcelona - Centro Oposiciones MasterD Barcelona - Formacion Oposiciones MasterD Barcelona - Preparacion Oposiciones MasterD Barcelona

Centro: MasterD Barcelona Modalidad: Semipresencial

Dirigido a: Aquest curs va dirigit a totes les persones que tenint la titulació que es requereix per aquest Cos, desitgin treballar a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les persones que ja treballin i desitgin promocionar-se internament.

Duración: Consultar

Precio:
Consultar

Opiniones:           (0.00/5 de 0 opiniones) Opinar sobre esta oposición

Información por Teléfono: 900 535 027
Más Formación Oposiciones Cuerpo Superior de Titulados en...
Avila
Barcelona
Girona
Lleida
Salamanca
Tarragona
Zamora


Requisitos y Pruebas Oposiciones Cos Superior de l´Administracio de la Generalitat de Catalunya

REQUISITS I PROVES

• Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
• Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
• Posseir el títol de Doctor, de Llicenciat, d’Enginyer, d’Arquitecte o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
• Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
• No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública.

El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició.

CONCURS:

No té caràcter eliminatori, es valoren els serveis prestats en qualsevol Administració Pública exercint funcions adients amb les de les places a cobrir, a raó de 0,20 punts per mes treballat, fins a un màxim del 33% de la puntuació total assolible a les proves obligatòries de la fase d’oposició.

OPOSICIÓ:

a) Primera prova:
De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 200 preguntes amb quatre respostes alternatives sobre el contingut del temari.

b) Segona prova:

De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts:
Primera: s’avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà de la redacció d’un text de 200 paraules com a màxim, i els coneixements pràctics de llengua, per mitjà de cinc blocs de preguntes sobres aspectes lingüístics relacionats amb les funcions de l’escala superior d’Administració General del Cos Superior d’Administració.
Segona: s’avaluarà l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

c) Tercera prova:

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de tres exercicis:
Primer exercici: consisteix a desenvolupar per escrit un tema general d’actualitat, elegit per l’opositor d’entre els dos proposats pel tribunal, relacionat amb algun o alguns dels aspectes referits a la totalitat del temari, que podrà requerir l’anàlisi, interpretació i elaboració de dades numèriques.
Segon exercici: consisteix a desenvolupar un tema genèric, elegit per l’opositor d’entre els dos proposats pel tribunal, relacionat amb les qüestions contingudes en el programa de temes.
Tercer exercici: consisteix en la resolució d’un supòsit pràctic, elegit per l’opositor d’entre els dos proposats pel tribunal, d’aplicació dels coneixements del temari, relacionat amb les funcions de l’escala superior de l’Administració General del Cos Superior d’Administració.

d) Quarta prova.

De caràcter voluntari. Consisteix a realitzar una prova voluntària d’acreditació dels coneixements de la llengua estrangera elegida per l’aspirant, de conformitat amb el que preveu la base.


 


Metodología Oposiciones Cos Superior de l´Administracio de la Generalitat de Catalunya

Aquest curs capacita per superar satisfactòriament les proves relacionades amb el temari exigit a la convocatòria.
El sistema de preparació p8.10 garantitza la formació, de cadascun dels nostres alumnes, fins l’aprovat.
Per això cada alumne té a la seva disposició tots els mitjans materials, humans i tècnics de Master-D:
• Preparador personal i professor especialitzat.
• Seguiment personalitzat de la preparació.
• Objectius individuals.
• Atenció personalitzada.
• Temaris actualitzats permanentment per especialistes en la matèria.
• Material complementari.
• Informació sobre convocatòries.
• Serveis multimèdia en el propi centre.


 


Opiniones sobre Oposiciones Cos Superior de l´Administracio de la Generalitat de Catalunya

En este momento no existe ninguna opinión, puedes ser el primero en opinar. Opinar sobre esta oposición

¿Qué opinas sobre este curso?

Cerrar
Soy ex alumno
* Opinión:
* Título:
* Email:
* Nombre:
Publicar opinión con nombreOposiciones Relacionadas con Oposiciones Cos Superior de l´Administracio de la Generalitat de Catalunya

Oposiciones Relacionadas con Oposiciones Administracion Local

Oposiciones Auxiliar administrativo
Oposiciones Bomberos
Oposiciones Agente de Proteccion de la Naturaleza de Aragon
Oposiciones Agente Forestal Comunidad de Madrid
Oposiciones Agente Medioambiental
Oposiciones Tecnico Auxiliar de Medio Ambiente
Oposiciones Guarda Forestal en el Pais Vasco
Oposiciones Auxiliar Administrativo Valencia
Oposiciones Auxiliar Administrativo Cataluña
Oposiciones Auxiliar Administrativo Pais Vasco

Últimas Convocatorias Relacionadas con Oposiciones Cos Superior de l´Administracio de la Generalitat de Catalunya

Lo sentimos, no hay convocatorias relacionadas con esta categoría

Foros Relacionados con Oposiciones Cos Superior de l´Administracio de la Generalitat de Catalunya

Lo sentimos, no hay foros relacionados con esta categoría

Las Oposiciones más Buscadas


Oposiciones Profesores Educacion Secundaria y FP, Oposiciones Educacion Secundaria: Profesores Fisica y Quimica, Oposiciones Servicios Aeronauticos (AENA), Oposiciones Servicios de Salud (INSALUD), Oposiciones Policia, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, Oposiciones Guardia Civil, Oposiciones Administracion Local, Oposiciones Policia nacional, Oposiciones Bomberos, Oposiciones Auxiliar administrativo, Oposiciones Policia local, Oposiciones Justicia, Oposiciones Administracion del Estado, Oposiciones Agente forestal rural, Oposiciones Auxiliar de Enfermeria, Oposiciones por Regiones, Oposiciones Celadores, Oposiciones Agentes, Guardas, Auxiliares Forestales - Rurales, Oposiciones Cuerpo de Bomberos, Oposiciones Hacienda publica, Oposiciones Auxiliar Administrativo, Oposiciones Instituciones penitenciarias, Oposiciones Auxiliar de Enfermeria, Oposiciones Profesores Educacion Primaria, Oposiciones Autoescuela, Oposiciones Subalternos, Oposiciones Agente Judicial, Oposiciones Policia Local, Oposiciones Celadores, Oposiciones Auxiliar de Justicia, Oposiciones Educacion Primaria: Maestros Educacion Infantil, Oposiciones Asuntos sociales - Trabajo Social, Oposiciones Administrativos Administracion Local, Oposiciones Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos, Oposiciones Educacion Primaria: Maestros Educacion Primaria,Canaloposiciones.com - POLITICA DE PROTECCION DE DATOS <----> AVISO LEGAL

BOSBIZ 2010 SERVICIOS DE PUBLICIDAD, S.L. - CIF: B 95623716

 


Servicio de Alertas
Recibe información de cursos similares Contacta con nosotros
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas